Team Resirqel vant FoU prosjektet "Forsvarlig ombruk"

dibk.png

Team Resirqel er blitt valgt ut som leverandør for prosjektet «Forsvarlig ombruk». Prosjektet gjennomføres for Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), og teamet består avRESIRQEL, SOLA, SKANSKA, og MIDTSTØL

Beregninger viser at rundt 40 prosent av alt avfall i verden kommer fra byggenæringen. I Norge går 34% prosent av dette avfallet til materialgjenvinning. Samtidig går 29% til energiutnyttelse ved forbrenning og 36% til deponi. Lite eller ingenting blir ombrukt.

For å møte europeiske klimamål, er byggenæringen nødt til å gjøre umiddelbare tiltak og innrette seg for sirkulær økonomi.

 Ombruk gir umiddelbare positive resultater, i form av begrenset råvareuttak, bedre ressursutnyttelse, lavere klimagassutslipp og rimeligere klimanøytrale byggevarer, men det er i dag flere hindringer.

 Alle byggevarer må dokumenteres før de brukes i et byggeprosjekt. Dette kravet er beskrevet både i Byggteknisk forskrift (TEK17) og Byggevareforskriften (DOK). TEK skal sikre at byggevarene i byggeprosjektene våre har nødvendige egenskaper og tilstrekkelig kvalitet. Byggevareforskriften (DOK) håndhever generelle krav til rutiner, kontroll og kvalitetssikring i produksjon, for lovlig omsetning av byggevarer, herunder CE merking.

 For at et regulert, industrielt marked for ombrukte byggevarer skal kunne etableres og vokse må ombruk av byggevarer kunne utføres i stor skala og være konkurransedyktig sammenlignet med nye byggevarer.

 Prosjektet skal undersøke hvordan man kan ombruke byggevarer på en lovlig og forsvarlig måte, gjennom å vurdere ulike produkters tekniske og kvalitative krav, samt dokumentasjonskravene som må løses for å få til forsvarlig ombruk.

Vi skal blant annet utforske følgende:

  • Litteraturstudie av eksisterende kunnskap

  • Hvilke byggevarer som er egnet for ombruk

  • Hvordan produsere og håndtere dokumentasjon av byggevarer for ombruk

  • Hvordan byggevarer kan demonteres

  • Løsninger for mellomlagring av ombrukte byggevarer

  • Ev. nødvendig bearbeiding av ombrukte byggevarer

  • Finnes det ombrukte byggevarer som er sikre å bruke selv om de ikke har dokumenterte egenskaper?

Ombrukskonseptet vant den internasjonale arkitektkonkurransen Reinventing cities

Resirqel har i samarbeid med Mad Arkitekter, Ineo Eiendom, Asplan Viak, Vill Urbanisme, Leva, Landskap pluss og Deicmanske bibliotek Stovner, vunnet konkuransen om kjøp og utvikling av Fossumdumpa på Stovner. Vårt forslag er basert på sirkulære prinsipper, med eksisterende riveklare bygg som ressursbank, og modululære reversible løsninger for fremtidig ombruk . Dette kan bli det første prosjektet i verden hvor fullskala ombruk benyttes i eiendomsutvikling av denne størrelse og omfang.

Snip20190822_4.png

Aftenposten om ombruksmaterialer fra regjeringskvartalet.

Aftenposten publiserte i dag en artig artikkel om produkter og elementer fra Regjeringskvartalet, som fremover vil gjøres tilgjengelige for potensielt ombruk via Resirqel.no.

Snip20190404_2.png

Statsbygg har vært offensive og søkt sirkulære løsninger når de nå skal rive bygg i Regjeringskvartalet i Oslo. Med konkrete mål om ombruk som et av anbuds kriteriene, vant Veidekke konkurransen om riving av byggene M17, og R4.

Resirqel er engasjert som spesialrådgiver for Veidekke, med ansvar for å ombrukskartlegge byggene, katalogisere elementer med potensiale for ombruk, og understøtte kvalitetsikring, og dokumentasjon av produkter og elementer i forbindelse med ekstern ombruk.

Vi har i første omgang jobbet med konkrete forespørsler fra andre prosjekter som søker ombruksmaterialer, men opplever nå en økende interesse fra andre hold, ettersom prosjektet gradvis får bredere mediedekning.

Ombruk gir i teorien dokumentert avfallsreduskjon, betydelige kostnadsbesparelser, og redusert co2 utslipp.

Men ombruk og omsetning av brukte byggevarer, er en så lenge ingen regulert praksis, og de skal på lik linje med omsetning av nye produkter, dokumenteres i henhold til byggevare forordningen.

I tillegg skal du som kjøper, forholde deg til teknisk krav, og være sikker på at du ikke installerer et produkt i ditt bygg som ikke holder mål.

Vår tilnærming kobler teori og praksis, og vi jobber metodisk med kvalitetsikring og dokumentasjon av kartlagte komponenter, parallelt med oppfølging av konkret interesse for ombruk.

Vi mener dette er veien å gå, og har som mål å kunne vise til dokumenterte resultater og vellykkede ombruks historier når prosjektet er ferdig.

Hvis du er interessert i en bit av Regjeringskvartalet, ikke nøl med å ta kontakt.

Resirqel bistår med ombruk i regjeringskvartalet.

Vi er engasjert av Statsbygg og Veidekke til å kartlegge for ombruk, og bistå med sirkulære miljøsmarte nedstrømsløsninger for komponenter og elementer med ombrukspotensiale i forbindelse med riving og fornyelse av regjeringskvartalet. Produkter fra Møllergata 17, og R4, er nå å finne på vår egen markedsplass for ombruksmaterialer. Her: Resirqel

IMG_9837.jpg

"Mapping" av ny potensiell materialbank for ombruk

I desember har vi på oppdrag for Vedal Prosjekt, og byggherre Eiendomspar, kartlagt omlag 4000 kvm næringsbygg i Urtekvartalet på Grønnland. Oppdraget går i første omgang ut på å registere, kategorisere, og vurdere ulike bygningselementer verdi og egnethet for ulike ombruksformål. Neste fase innebærer bistand med å optimalisere ressursutnyttelse, og redusere avfall ved aktivt fasilitere ombruk lokalt i nytt prosjekt i og eksterne prosjekter. Varer fra prosjektet vil bli tilgjengelig for reservasjon på nyåret. Følg med på vår reise via Instagram, vår konto heter Resirqel.no

Snip20181221_5.png

Resirqel leverer når det bygges med ombruksmateriale i Oslo!

Bygger med ombruksmateriale i Oslo!

I takhagen i Nordre gate 20-22 er Alliance Arkitektstudio i gang med å tegne et lite stykke hverdagslykke i form av et lysthus/vinterhage - midt i byen, på taket! Det er til bruk for alle fremtidige beboere, og det kommer også utekjøkken for å øke samholdet, nyte lange sommerkvelder og bli bedre kjent med hverandre i byen!

Det bygges med ombruksmateriale fra Resirqel for å hjelpe til med og ta vare på våre naturressurser og samtidig ha økt fokus på avfallsreduksjon i byggenæringen. Følg med på vår reise via Instagram, vår konto heter Resirqel.no


Stor åpning 01. juni 2018.

Resirqel åpner 500 kvadratmeter lagerutsalg for ombruksmaterialer på Vollebekk fabrikker.

Kom og delta på et sosialt sirQulært treff via vårt arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/1006169476206603/permalink/1006170462873171/ Følg med på vår reise via Instagram, vår konto heter Resirqel.no

038A3C9D-E9B6-4757-96CC-CCC84930DD8A.jpg

Resirqel flytter inn i Vollebekk fabrikker.

Vi har flyttet vårt kontor til Vollebekk fabrikker, og åpner ila mars 400 kvm pop up, byggevaremarked for overskuddsmateriale, i nabobygget Vollebekkveien 2. Kom på åpningen av Vollebekk fabrikker i morgen 10.03.18, og møt oss og andre innovative stat ups og småbedrifter som satser på bærekraftig, grønn business. Følg med på vår reise via Instagram, vår konto heter Resirqel.no

28336727_186507025287254_6087266549354985941_o.jpg

Byggavfallkonferansen 2018

Her er vår CRO, Martin S. Eid på scenen under årets Byggavfallkonferanse i Oslo. Vi hadde gleden av å fortelle litt om våre erfaringer knyttet til ekstraksjon, redistribusjon og ombruk av komponenter fra byggavfall. Konferansen samler 250-300 deltakere fra alle ledd innen bygg og anleggsnæringen, fra produsenter, forhandlere og bygg og eiendomsutviklere, til ingeniører, myndighets representanter, og avfalls entreprenører.

Den røde tråden i årets konferanse var gjenvinning og ombruk i praksis, og hvordan nå EU målene til avfallsreduksjon inn mot år 2020. Resirqel var invitert til å dele noen av våre praktiske erfaringer knyttet til ekstraksjon, redistribusjon og ombruk.

Resirqel har siden 2013, utført målrettet nybrottsarbeid, for å bidra til avfallsreduksjon og ombruk i stor skala.  Følg med på vår reise via Instagram, vår konto heter Resirqel.no

Bak 2018.jpg