Team Resirqel vant FoU prosjektet "Forsvarlig ombruk"

dibk.png

Team Resirqel er blitt valgt ut som leverandør for prosjektet «Forsvarlig ombruk». Prosjektet gjennomføres for Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), og teamet består avRESIRQEL, SOLA, SKANSKA, og MIDTSTØL

Beregninger viser at rundt 40 prosent av alt avfall i verden kommer fra byggenæringen. I Norge går 34% prosent av dette avfallet til materialgjenvinning. Samtidig går 29% til energiutnyttelse ved forbrenning og 36% til deponi. Lite eller ingenting blir ombrukt.

For å møte europeiske klimamål, er byggenæringen nødt til å gjøre umiddelbare tiltak og innrette seg for sirkulær økonomi.

 Ombruk gir umiddelbare positive resultater, i form av begrenset råvareuttak, bedre ressursutnyttelse, lavere klimagassutslipp og rimeligere klimanøytrale byggevarer, men det er i dag flere hindringer.

 Alle byggevarer må dokumenteres før de brukes i et byggeprosjekt. Dette kravet er beskrevet både i Byggteknisk forskrift (TEK17) og Byggevareforskriften (DOK). TEK skal sikre at byggevarene i byggeprosjektene våre har nødvendige egenskaper og tilstrekkelig kvalitet. Byggevareforskriften (DOK) håndhever generelle krav til rutiner, kontroll og kvalitetssikring i produksjon, for lovlig omsetning av byggevarer, herunder CE merking.

 For at et regulert, industrielt marked for ombrukte byggevarer skal kunne etableres og vokse må ombruk av byggevarer kunne utføres i stor skala og være konkurransedyktig sammenlignet med nye byggevarer.

 Prosjektet skal undersøke hvordan man kan ombruke byggevarer på en lovlig og forsvarlig måte, gjennom å vurdere ulike produkters tekniske og kvalitative krav, samt dokumentasjonskravene som må løses for å få til forsvarlig ombruk.

Vi skal blant annet utforske følgende:

  • Litteraturstudie av eksisterende kunnskap

  • Hvilke byggevarer som er egnet for ombruk

  • Hvordan produsere og håndtere dokumentasjon av byggevarer for ombruk

  • Hvordan byggevarer kan demonteres

  • Løsninger for mellomlagring av ombrukte byggevarer

  • Ev. nødvendig bearbeiding av ombrukte byggevarer

  • Finnes det ombrukte byggevarer som er sikre å bruke selv om de ikke har dokumenterte egenskaper?